Για την παράδοση του οχήματός σας σε κάποια από τις Πιστοποιημένες εταιρείες εναλλακτικής διαχείρισης θα χρειαστείτε:
 1. Το όχημα
 2. Την άδεια κυκλοφορίας
 3. Εξοφλητική πράξη, αν παρακρατείται η κυριότητα
 4. Τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος
Για την αίτηση απόσυρση του οχήματος στην Περιφέρεια ή το ΚΕΠ θα χρειαστείτε:
 1. Αίτηση Απόσυρσης Οχήματος, θα την βρείτε εδώ
 2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα
 3. Άδεια κυκλοφορίας
 4. Πινακίδες κυκλοφορίας. Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση από το Αστυνομικό τμήμα για την δήλωση της απώλειας (δήλωση απώλειας για κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα θα βρείτε εδώ) και παράβολο των 30€ από Δημόσιο Ταμείο
 5. Εξοφλητική πράξη αν παρακρατείται η κυριότητα
 6. Βιβλίο μεταβολών αν έχει εκδοθεί τέτοιο βιβλιάριο για το όχημα
 7. Βεβαίωση παράδοσης του ΟΔΔΥ, αν το όχημα έχει παραδοθεί σε αυτόν ή υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται συγκεκριμένα η διεύθυνση φύλαξης του (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση)

Επιπλέον για εταιρείες απαιτείται Καταστατικό και Δ.Σ. εφόσον πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ

© 2016 KTEOHellas. All rights reserved.
Οnline ραντεβού ΚΤΕΟ Οnline ραντεβού ΚΤΕΟ 2