Future Start
Αντίγραφο διπλώματος

Αντικατάσταση διπλώματος moto

Η διαδικασία της αντικατάστασης διπλώματος οδήγησης εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • αντικατάσταση διπλώματος με καταχωρημένη ληγμένη κατηγορία Β με κωδικό 113,
 • αντικατάσταση διπλώματος με καταχωρημένη ληγμένη κατηγορία C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE, που ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί ανανέωση. Ουσιαστικά για ληγμένο επαγγελματικό δίπλωμα το οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να το μετατρέψει σε ερασιτεχνικό,
 • αντικατάσταση διπλώματος με υποβολή Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι). Ουσιαστικά για ερασιτεχνικό δίπλωμα που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να το μετατρέψει σε επαγγελματικό.

Αν θέλετε να αντικαταστήσετε το δίπλωμα οδήγησης για κάποιον από τους παραπάνω λόγους, θα πρέπει να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην οικεία Περιφέρεια του τόπου κατοικίας σας ή στο ΚΕΠ.

Γρήγορα, εύκολα σε 3 βήματα
Συνολικό κόστος:
65€ (µαζί µε τα παράβολα των 30 €)
24ωρο τηλ. κέντρο
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε

Απαιτούμενα παράβολα

Θα χρειαστείτε ένα e-παράβολο των 30€ για την εκτύπωση του νέου διπλώματος.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

 • Αν η ισχύς του προς αντικατάσταση διπλώματος οδήγησης έχει λήξει πριν την έκδοση του νέου εντύπου προηγείται η διαδικασία της ανανέωσης
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλο δίπλωμα οδήγησης, ελληνικό ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτό κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλο, στο οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.
 • Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας με πολλές δικλείδες ασφαλείας το οποίο το καθιστά έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί.
 • Φέρει μοναδικό αύξων αριθμό στην πίσω όψη με τον οποίο αναζητείται από τις διωκτικές αρχές σε περίπτωση κλοπής
 • Όπως και με το Ροζ τρίπτυχο δίπλωμα οδήγησης έτσι και με το νέο μπορείτε να οδηγήσετε σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και το 2033. Σας συμβουλεύουμε όμως να αλλάξετε το παλιό σας δίπλωμα με νέου τύπου ειδικά αν θέλετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό και να ενοικιάσετε αυτοκίνητο διότι αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες.
 • Το νέο δίπλωμα ισχύει για χρονική διάρκεια 15 ετών για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Β1 και ΒΕ. Μετά τα 15 χρόνια θα πρέπει να γίνεται συνεχής ανανέωση, κάθε 15 χρόνια, μέχρις ότου ο οδηγός συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες C, CΕ, C1, C1Ε, D, DΕ, D1 και D1Ε το νέο δίπλωμα οδήγησης ισχύει για 5 χρόνια. Ομοίως ο οδηγός θα πρέπει να ανανεώνει κάθε 5 χρόνια το δίπλωμα του έως ότου κλείσει τα 65 χρόνια. Από την συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων, η ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 3 χρόνια από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για την χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, ανάλογα την περίπτωση.
 • Αν υπάρχει και άλλο δίπλωμα σε ισχύ τότε κατατίθεται και αυτό ώστε να βγει ένα ενιαίο.
 • Το πρώην Β επαγγελματικό δίπλωμα πρέπει υποχρεωτικά να αντικατασταθεί στην λήξη του για να είναι σε ισχύ ως Β ερασιτεχνικό μέχρι τα 65 έτη.
 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο τότε θα πρέπει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην πρώτη σελίδα της Αίτησης Αντικατάστασης Διπλώματος στα αντίστοιχα πεδία ορισμού εκπροσώπου, για την κατάθεση της αίτησης και για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Η κατάθεση των δικαιολογητικών και η παραλαβή του νέου διπλώματος γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Διαφορετικά θα χρειαστεί εξουσιοδότηση επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Επίσης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να είναι κάτοχος ισχύον ελληνικού διπλώματος οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας, παλαιού τύπου.
 • Να μην κατέχει άλλο δίπλωμα οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνικό ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση Αντικατάστασης Διπλώματος
 2. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας
 3. Απλή φωτοτυπία κατεχόμενου διπλώματος οδήγησης, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ.
 4. 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά διαστάσεων 4x6
 5. e-παράβολο των 30€ για την εκτύπωση του νέου διπλώματος

Επιπλέον αν δεν είστε Έλληνας υπήκοος:

 1. Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. Για υπηκόους τρίτης χώρας απαιτείται απλή φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
 2. Επίσης απαιτείται φωτοτυπία οποιουδήποτε ισχύοντος δημοσίου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής τύπου Α και το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Ένα από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστεί τουλάχιστον 185 μέρες πριν την λήξη του από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες.
 3. Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μήνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί ενός εκ των παραπάνω εγγράφων, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που να βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική του ιδιότητα.

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος:

 1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μήνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
 2. Να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση
 3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης.

Πού γίνεται η κατάθεση των δικαιολογητικών

 • Σε οποιαδήποτε Περιφέρεια
 • Στα ΚΕΠ
 • Στο δίκτυο των ιδιωτικών ΚΤΕΟ της KTEOHellas A.E.

Πόσο Διαρκεί

 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στην Περιφέρεια η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 30 εργάσιμες ημέρες
 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στα ΚΕΠ, λόγω της αποστολής-λήψης των εγγράφων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας και ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται από τα ΚΕΠ μέσω sms ή τηλεφώνου όταν αυτή ολοκληρωθεί, ώστε να προσέλθει στο ΚΕΠ και να παραλάβει το τελικό έγγραφο.
 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στο δίκτυο των ιδιωτικών ΚΤΕΟ της ΚΤΕΟΗellas, τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται περίπου σε 20 εργάσιμες ημέρες, με την προϋπόθεση όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του δημοσίου να λειτουργούν κανονικά (απεργίες, αργίες, κ.λπ.).

Τι να προσέξετε

Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο τότε όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή τα ΚΕΠ. Επιπλέον θα χρειαστεί και εξουσιοδότηση (θα την βρείτε εδώ) επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Πρόοδος εκτύπωσης νέου διπλώματος

Πατήστε εδώ και συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία για να δείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκτύπωση του νέου σας διπλώματος.

ΜΕ ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
KTEOHellas 7 σημεία στην Αττική
Η KTEOHellas είναι η επιλογή σας
© 2022 KTEOHellas. All rights reserved.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.

Google Reviews
Book Now
Reminder
Car Insurance
+