ΤΕΛΟΣ τα πρόστιμα ΚΤΕΟ στην ΚΤΕΟHellas

Στους οδηγούς που μας εμπιστεύονται για τον έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος τους (αυτοκίνητο ή φορτηγό έως 3.5 τ.), η ΚΤΕΟΗellas εγγυάται πως αν δεν ειδοποιηθούν έγκαιρα από εμάς μέσω email ή sms σχετικά με τις καταληκτικές προθεσμίες του δελτίου ΚΤΕΟ, θα καταβάλουμε εμείς το πρόστιμο που ορίζει η νομοθεσία λόγω της καθυστέρησης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ισχύει για τις εξής κατηγορίες οχημάτων: ΕΙΧ, ΕΔΧ (ταξί) και ελαφρά φορτηγά (με μ.β. έως 3.5 τ.).

Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι να καταχωρήσουμε το κινητό σας τηλέφωνο (για την αποστολή του sms) και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (για την αποστολή του email). Τα συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας εκτυπώνονται και επιβεβαιώνονται από εσάς κατά την παραλαβή του δελτίου ελέγχου του οχήματος σας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ«ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΤΕΟ ΣΤΗΝ ΚΤΕΟHellas»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΕΟ HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΟHellas A.E.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών Αττικής, στην οδό Ανεμώνης 5 και Δεκελείας 96 (στο εξής: Διοργανώτρια Εταιρία), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο«ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΤΕΟ ΣΤΗΝ ΚΤΕΟHellas», με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών της, για την προβλεπόμενη προθεσμία, εντός της οποίας υποχρεούνται να προσκομίσουν τα οχήματά τους σε ΚΤΕΟ για διενέργεια τεχνικού ελέγχου, αναλαμβάνοντας συγχρόνωςτην υποχρέωση, σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης, να καταβάλει η ίδια το πρόσθετό ειδικό τέλος εκπρόθεσμης διενέργειας ελέγχου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Συμμετοχή

 • Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, έχουν όσοι:

  α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

  β) είναι κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης και διπλώματος οδήγησης, και

  γ) προσέρχονται στην «ΚΤΕΟHellas A.E.», από 1η Φεβρουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου να διενεργηθεί ο προβλεπόμενος αρχικός ή περιοδικός τεχνικός έλεγχος

 • Μετά το πέρας του ελέγχου, παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο το σχετικό δελτίοτεχνικού ελέγχου, και παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να δηλώσει προκειμένου να περιληφθούν, εφόσον το επιθυμεί, στο απλοποιημένο δελτίο τεχνικού ελέγχου (Παράρτημα Ι: Απλοποιημένο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου), τα στοιχεία επικοινωνίας του ήτοι αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά μπορεί να συμπληρωθεί ειδικό προς τούτο δελτίο από το μηχανογραφικό σύστημα της Εταιρίας, με τα ανωτέρω στοιχεία, αντίγραφο του οποίου θα παραλαμβάνει ο πελάτης. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.
 • Ο συμμετέχων ευθύνεται για την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλωθέντων από αυτόν στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ελέγχοντας αυτά και ζητώντας άμεσα τη διόρθωσή τους, εφόσον αυτό χρειάζεται. Στην περίπτωση διόρθωσης να παραλαμβάνει και το νέο Απλοποιημένο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου με τα σωστά στοιχεία.
 • Σε περίπτωση εσφαλμένης αναγραφής ή αλλαγής αριθμού κινητού τηλεφώνου ή/ και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο συμμετέχων υποχρεούται να το δηλώσει στην «ΚΤΕΟHellas A.E.», αποστέλλοντας για το σκοπό αυτό, μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση prostimo@kteohellas.gr, αναγράφοντας υποχρεωτικά και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του.
 • Η προωθητική ενέργεια αφορά αποκλειστικά σε ενημέρωση για αρχικό ή περιοδικό τεχνικό έλεγχο σε επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, και όχι για δίκυκλα ή φορτηγά. Ρητώς διευκρινίζεται ότι δεν περιλαμβάνονται ενημερώσεις για τυχόν επανελέγχους.

Αντικείμενο

 • Η «ΚΤΕΟHellas A.E.», αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια, μέσω γραπτού μηνύματος SMS στο κινητό τηλέφωνο ή μέσω μηνύματος που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail), περίπου δεκαπέντε (15) ημερολογιακέςημέρες, πριν τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίαςεντός της οποίας υποχρεούνται να προσκομίσουν το όχημά τους σε ΚΤΕΟ για διενέργεια τεχνικού ελέγχου.Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν.
 • Το ενημερωτικό μήνυμα θα αναφέρειτον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, καιτην τελική ημερομηνία πριν την οποία πρέπει να διενεργηθεί ο έλεγχος, προσκαλώντας συγχρόνως τον ενδιαφερόμενο, να προσκομίσει εγκαίρως το όχημά του στην «ΚΤΕΟHellas A.E.» για έλεγχο, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τον τρόπο επικοινωνίας ώστε να προγραμματιστεί ραντεβού.
 • Η «ΚΤΕΟHellas A.E.», αποστέλλει το ως άνω προβλεπόμενο μήνυμα, στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και στα δύο, που δηλώνεται από τον συμμετέχοντα στο απλοποιημένο δελτίο τεχνικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και καμία ευθύνη δεν φέρει αναφορικά με την ορθότητα των στοιχείων που έχουν δηλωθεί. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει και να επιδείξει το απλοποιημένο Δελτίο Ελέγχου ή το δελτίο ή το ειδικό δελτίο που έχει συμπληρωθεί από την μηχανογράφηση της εταιρίας με σφραγίδα της εταιρίας και υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου, σε πρωτότυπη μορφή όπως του παραδόθηκε, προκειμένου να αποδείξει τα στοιχεία που δηλώθηκαν από αυτόν.
 • Η «ΚΤΕΟHellasA.E.», αποστέλλει το ως άνω προβλεπόμενο μήνυμα άπαξ, είτε μέσω γραπτού μηνύματος SMS στο κινητό τηλέφωνο, είτε μέσω μηνύματος που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail), είτε και με τους δύο (2) παραπάνω τρόπους, διατηρώντας τη δυνατότητα να επιλέγει η ίδια κάθε φορά τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση.
 • Η «ΚΤΕΟHellas A.E.», αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστείλει εγκαίρως το ως άνω ενημερωτικό μήνυμα, και δεν ευθύνεται για την παραλαβή του, από αυτόν στον οποίο απευθύνεται. Σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη ενημέρωση αποδεικνύεται πλήρως από το mail server της «ΚΤΕΟHellas A.E.», και από τα σχετικά reportsπου αποστέλλει η εταιρεία αποστολής μαζικών μηνυμάτων τύπου sms μέσω κινητής τηλεφωνίας. Επισημαίνεται, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται αμέσως πριν, για τους συμμετέχοντες ότι, όταν η ενημέρωση πραγματοποιείται με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο, η λήψη του μηνύματος προϋποθέτει ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ανοιχτό, έχει σήμα, δεν έχει πλήρη μνήμη μηνυμάτων και δεν υπάρχει φραγή. Στην περίπτωση δε πραγματοποίησης της ανωτέρω ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επίσης με την επιφύλαξη που διατυπώνεται στην αρχή της παρούσας, υπάρχει περίπτωση να μην παραληφθεί το μήνυμα λόγω των ρυθμίσεων «firewall» ή να θεωρηθεί από τον server του λήπτη ως “spam”.
 • Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης και εφόσον έχουν τηρηθεί οι περιεχόμενοι στο παρόν όροι, η«ΚΤΕΟHellas A.E.», υποχρεούται να καταβάλει MONONτο προβλεπόμενο από το άρθρο 3 παράγραφος 9 ν. 3897/2010, ειδικό πρόσθετο τέλος και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος διενέργειας ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για έλεγχο μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται το κόστος ελέγχου.
 • Ενδεικτικώς η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το επιβαλλόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφοι 4 και 5 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999) διοικητικό πρόστιμο, το οποίο επιβάλλεται στον κάτοχο οχήματος, ο οποίος δεν το προσκομίζει για τον αρχικό ή περιοδικό τεχνικό έλεγχο, εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας, ούτε για άλλα τυχόν επιβαλλόμενα πρόστιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή που τυχόν θα νομοθετηθούν στο μέλλον.
 • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες) καθώς και της άδειας οδήγησης, σε περίπτωση που το όχημα δεν έχει προσκομιστεί για τον αρχικό ή περιοδικό τεχνικό έλεγχο, εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας.

Προσωπικά Δεδομένα

 • Η «ΚΤΕΟHellas A.E.»θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της προωθητικής ενέργειας.
 • Με τη συμπλήρωση του απλοποιημένου δελτίου τεχνικού ελέγχου, οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια, παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους, στην επεξεργασία από την «ΚΤΕΟHellas A.E.» (υπεύθυνη επεξεργασίας) μέσω της ίδιας ή άλλου προσώπου που θα ορίσει η «ΚΤΕΟHellasA.E.», των δηλωθέντων στοιχείων τους δια μερικώς αυτοματοποιημένων μέσων, με μοναδικό σκοπό τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας.
 • Η «ΚΤΕΟHellas A.E.» δικαιούται, να επεξεργάζεται ή και να ανακοινώνει Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων, σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της, καθώς και υπηρεσιών θυγατρικών της εταιριών, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο συμμετέχων στην προωθητική ενέργεια, διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και έκφρασης αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Λοιποί Όροι

 • Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος.
 • Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες Όρους και την Προωθητική Ενέργεια, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την Προωθητική Ενέργεια, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
 • Οι όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια, θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα (webpage) της «ΚΤΕΟHellas A.E.», καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Προωθητικής Ενέργειας.
 • Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών Λήδα – Αθανασία ΛΑΒΔΑ, Ζωοδόχου Πηγής 12-14 Αθήνα, τηλ: 210 38 24 172

Κλικ και είσαι ενημερωμένος
98%

Θα μας πρότεινε σε κάποιον
φίλο του

πηγή: 30067 πελάτες μέσω αξιολογήσεων
από 26-01-2016 έως 16-01-2020

24ωροτηλεφωνικό κέντρο
Eίμαστε πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε!
210 2 44 4444 κτεο τηλέφωνο
© 2020 KTEOHellas. All rights reserved.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.