ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αγαπητοί πελάτες.

Με κυβερνητική απόφαση τα ΚΤΕΟ επαναλειτουργούν από την 4η Μαΐου. Να σας ενημερώσουμε πως λόγω του Covid-19 και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν, στα δελτία ΚΤΕΟ που έληξαν από τις 7/03/2020 έως και τις 3/05/2020, έχει δοθεί παράταση 70 ημερών. Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία και τον άσκοπο συνωστισμό, παρακαλούμε εκμεταλλευτείτε την νέα προθεσμία και προγραμματίστε την επίσκεψή σας έγκαιρα και κοντά στη λήξη της.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση.

KTEOHellas AE.

Αλλαγή χρώματος σε 2 ημέρες

Πολιτική Ποιότητας

Δέσμευση από την Ανώτατη Διοίκηση αλλά και από το σύνολο του προσωπικού της «KTEOHellas A.E.» για τα κάτωθι:
• Συνεχής παρακολούθηση και ικανοποίηση της εθνικής Νομοθεσίας / Προτύπων / Κανόνων.
• Ικανοποίηση του πελάτη μέσα από την κατανόηση των αναγκών και των απαιτήσεων του.
• Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των Στόχων (Εργασιακό περιβάλλον, εξοπλισμός, σχέσεις με Προμηθευτές, συνεχής Εκπαίδευση Προσωπικού).
• Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από την ανασκόπηση της λειτουργίας με στόχο τόσον την πρόληψη και εξάλειψη των μη επιθυμητών καταστάσεων όσον και την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης.
• Παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης με στόχο μεγαλύτερα μερίδια της εγχώριας αγοράς, επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενίσχυση του εμπορικού σήματος της AUTOVISION.
• Συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητές της με στόχο την συνεχή ανταπόκριση στις δυναμικές συνθήκες της αγοράς.
• Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από και προς αυτή.
• Διασφάλιση της Ανεξαρτησίας, της Αμεροληψίας, της Αντικειμενικότητας και της Εμπιστευτικότητας σε όλες τις διεργασίες.
Ειδικά για την Διαχείριση των Παραπόνων
Ρητή και απαρέγκλιτη δέσμευση για αποτελεσματικό και αποδοτικό χειρισμό των Ενστάσεων και των Παραπόνων των προερχομένων από όλους του εμπλεκομένους Φορείς μέσω :
• Παροχής όλων των δυνατόν διαθέσιμων πόρων.
• Τήρησης διαδικασιών παραλαβής, αξιολόγησης και ανταπόκρισης σε αυτά.
• Τήρησης διαδικασιών επικοινωνίας και ενημέρωσης Διοίκησης
• Της δωρεάν παροχής των υπηρεσιών διαχείρισής τους.
Αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης τόσον η τήρηση όλων των ανωτέρω δεσμεύσεων όσον και η εμφύσηση των αξιών της Εταιρείας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην παρούσα Πολιτική για την Διασφάλιση της Ποιότητας σε όλο το Προσωπικό και στους Συνεργάτες της.
Πολιτική Ελέγχου της Διαφθοράς
Βασικός στόχος της Διοίκησης της ΚΤΕΟHellas είναι η διενέργεια του ελέγχου οχημάτων με αδιάβλητο τρόπο.
Στην προσπάθεια αυτή, η εταιρεία δεσμεύεται να τηρήσει τις απαιτήσεις του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης καταπολέμησης της Διαφθοράς και Δωροδοκίας.
Η δημιουργία και η προάσπιση μιας ισχυρής κουλτούρας καταπολέμησης της διαφθοράς και δωροδοκίας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στρατηγικών, επιχειρησιακών και εμπορικών στόχων και αποτελεί πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Η παρούσα πολιτική βασίζεται:
• Στην αναγνώριση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται η ΚΤΕΟHellas
• Στην ανάλυση επικινδυνότητας για τον προσδιορισμό των ουσιαστικών σημείων που απαιτείται δέουσα επιμέλεια
• Την εφαρμογή του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας που καθορίζει την συμπεριφορά όλων (από το Διοικητικό συμβούλιο έως τον νεοπροσλαμβανόμενο)
• Την επικοινωνία των συγκεκριμένων αρχών στους συνεργάτες
• Την ενθάρρυνση του προσωπικού να προχωρά στην αναφορά πιθανών περιπτώσεων διαφθοράς- δωροδοκίας χωρίς φόβο ή ενδεχόμενα αντίποινα
• Την διενέργεια ελέγχων για την εφαρμογή των διαδικασιών
• Την θέσπισή στόχων με βασικότερο όλων την απουσία κρουσμάτων διαφθοράς- δωροδοκίας στο εσωτερικό της εταιρίας.
• Τη διαρκή ευαισθητοποίηση του προσωπικού
Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής έχει καθοριστεί Επιτροπή Συμμόρφωσης με σκοπό την αμερόληπτη εφαρμογή του Συστήματος Κατά της Διαφθοράς -_ Δωροδοκίας.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρεία δεσμεύεται:
1. Στη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού
2. Στην αναφορά και διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών
3. Στη συνεχή βελτίωση αποτελεσματικότητας συστήματος διαχείρισης
Η ευθυγράμμιση με την υφιστάμενη πολιτική αποτελεί υποχρέωση όλων των εργαζομένων της ΚΤΕΟHellas.
Η μη εφαρμογή της παρούσας πολιτικής, αποτελεί αίτιο για την διακοπή συνεργασίας με οπουδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος δεν συμμορφώνεται με αυτή.
Δήλωση και καταγραφή ανησυχίας – καταγγελίας

Η KTEOHellas Α.Ε. εφαρμόζει Πολιτική Ελέγχου Κατά της Διαφθοράς και Δωροδοκίας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001, η οποία έχει αναρτηθεί και μπορείτε να την διαβάσετε στο χώρο της γραμματείας.
Αν πέσει στην αντίληψή σας οτιδήποτε το οποίο δεν συνάδει με τα υψηλά στάνταρ που έχουμε θέσει ως εταιρία μπορείτε να το καταγράψετε στο φύλλο παρατηρήσεων που βρίσκεται στο χώρο της γραμματείας.
Επιπλέον αν θέλετε να καταγγείλετε ή να εκφράσετε την ανησυχία σας για θέματα Συμμόρφωσης Διαφθοράς και Δωροδοκίας μπορείτε να το κάνετε επώνυμα ή ανώνυμα, μέσα από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα προς την Επιτροπή Συμμόρφωσης:
• Επίσημη επιστολή
• Τηλεφωνική επικοινωνία ή μήνυμα στο τηλέφωνο 6937429000
• Ηλεκτρονικά με e-mail στη διεύθυνση antibribery@kteohellas.gr
Η Επιτροπή Συμμόρφωσης θα σας ενημερώσει για την λήψη της αναφοράς/ καταγγελίας, εφόσον αυτή γίνει επώνυμα, εντός 5 εργάσιμων ημερών και θα αρχίσει άμεσα την διερεύνηση.
Η καταγγελία ενός συμβάντος ή η εκδήλωση μίας ανησυχίας εκ μέρους σας θα πρέπει να γίνεται όταν:
• Ενεργείτε προς το δημόσιο συμφέρον ή το συμφέρον της εταιρείας
• Ενεργείτε με σκοπό να αποκαλυφθούν παρελθοντικές, παροντικές ή πιθανές αποκλίσεις που εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
- Ποινικά αδικήματα συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής απάτης
- Μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων
- Κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια κάποιου προσώπου
- Αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
- Συγκάλυψη των παραπάνω αποκλίσεων

© 2020 KTEOHellas. All rights reserved.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.