Αντίγραφο διπλώματος

Αντίγραφο διπλώματος

Αν έχετε χάσει ή σας έχουν κλέψει ή σας έχει φθαρεί το δίπλωμα οδήγησης τότε θα πρέπει να εκδώσετε καινούριο. Θα πρέπει λοιπόν να πάτε στην οικεία Περιφέρεια του τόπου κατοικίας σας ή στο ΚΕΠ και να υποβάλλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Γρήγορα, εύκολα σε 3 βήματα
Συνολικό κόστος:
104€ (µαζί µε τα παράβολα των 69,02 €)
24ωρο τηλ. κέντρο
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε

Απαιτούμενα παράβολα

 1. e-παράβολο των 30€ για την εκτύπωση του νέου διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 28)
 2. e-παράβολο των 30€ (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 29) για την απώλεια ή κλοπή του διπλώματος. (Αν η απώλεια του διπλώματος οφείλεται σε κλοπή, ολική ή μερική οχήματος (διάρρηξη) ή σε καταστροφή από φωτιά ή πλημμύρα, τότε απαιτούνται αποδεδειγμένα έγγραφα της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή της πυροσβεστικής. Με την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσκόμιση του παραβόλου των 30 ευρώ για την απώλεια ή κλοπή.)
 3. e-παράβολο των 9,02 ευρώ για την είσπραξη Παγίου Τέλους Χαρτοσήμου και Εισφορών Υπέρ Τρίτων (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 66)

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

 • Αν η απώλεια του διπλώματος οφείλεται σε κλοπή, ολική ή μερική οχήματος (διάρρηξη) ή σε καταστροφή από φωτιά ή πλημμύρα, τότε απαιτούνται αποδεδειγμένα έγγραφα της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή της πυροσβεστικής. Με την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσκόμιση του παραβόλου των 30 ευρώ για την απώλεια ή κλοπή.
 • Σε περίπτωση που το δίπλωμα οδήγησης έχει λήξει τότε ακολουθείται η διαδικασία της ανανέωσής της, χωρίς την προηγούμενη έκδοση αντιγράφου και των προβλεπόμενων για αυτό (αντίγραφο) παραβόλων.
 • Με την παραλαβή του νέου διπλώματος οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο (σε περιτπώσεις φθοράς ή αλλοίωσης).
 • Το νέο δίπλωμα ισχύει για χρονική διάρκεια 15 ετών για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Β1 και ΒΕ. Μετά τα 15 χρόνια θα πρέπει να γίνεται συνεχής ανανέωση, κάθε 15 χρόνια, μέχρις ότου ο οδηγός συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες C, CΕ, C1, C1Ε, D, DΕ, D1 και D1Ε το νέο δίπλωμα οδήγησης ισχύει για 5 χρόνια. Ομοίως, ο οδηγός θα πρέπει να ανανεώνει κάθε 5 χρόνια το δίπλωμα του έως ότου κλείσει τα 65 χρόνια. Από την συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων, η ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 3 χρόνια από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για την χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, ανάλογα την περίπτωση.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση Αλλαγής Παλιού Διπλώματος
 2. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας
 3. Απλή φωτοτυπία κατεχόμενου διπλώματος οδήγησης παλαιού τύπου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ.
 4. 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά διαστάσεων 4x6
 5. e-παράβολο των 30€ για την εκτύπωση του νέου διπλώματος
 6. e-παράβολο των 30€ (για απώλεια ή κλοπή)
 7. e-παράβολο των 9,02€ για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων

Επιπλέον αν δεν είστε Έλληνας υπήκοος:

 1. Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. Για υπηκόους τρίτης χώρας απαιτείται απλή φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
 2. Επίσης απαιτείται φωτοτυπία οποιουδήποτε ισχύοντος δημοσίου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής τύπου Α και το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Ένα από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστεί τουλάχιστον 185 μέρες πριν την λήξη του από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες.
 3. Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μήνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί ενός εκ των παραπάνω εγγράφων, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που να βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική του ιδιότητα.

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος:

 1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μήνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
 2. Να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση
 3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης (σε περίπτωση φθοράς ή αλλοίωσης).

Πού γίνεται η κατάθεση των δικαιολογητικών

 • Στην οικεία Περιφέρεια του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
 • Στα ΚΕΠ
 • Στο δίκτυο των ιδιωτικών ΚΤΕΟ της KTEOHellas A.E.

Πόσο Διαρκεί

 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στην Περιφέρεια η διαδικασία, σύμφωνα με τα γραφόμενα του υπουργείου, ολοκληρώνεται σε 30 εργάσιμες ημέρες
 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στα ΚΕΠ, λόγω της αποστολής-λήψης των εγγράφων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας και ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται από τα ΚΕΠ μέσω sms ή τηλεφώνου όταν αυτή ολοκληρωθεί, ώστε να προσέλθει στο ΚΕΠ και να παραλάβει το τελικό έγγραφο.
 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στο δίκτυο των ιδιωτικών ΚΤΕΟ της ΚΤΕΟΗellas, τότε η διαδικασία, σύμφωνα με το υπουργείο, ολοκληρώνεται περίπου σε 30 εργάσιμες ημέρες, με την προϋπόθεση όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του δημοσίου να λειτουργούν κανονικά (απεργίες, αργίες, κ.λπ.). Ωστόσο τυχαίνει πολύ συχνά, να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς στην διαδικασία έκδοσης των διπλωμάτων, με αποτέλεσμα, παρά τις προσπάθειές μας, να μην τηρείται πάντα το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Τι να προσέξετε

Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο τότε όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή τα ΚΕΠ. Επιπλέον θα χρειαστεί και εξουσιοδότηση επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Πρόοδος εκτύπωσης νέου διπλώματος

Πατήστε εδώ και συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία για να δείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκτύπωση του νέου σας διπλώματος.

Γνωρίζετε για εμάς ;
Επιλέγω KTEOHellas
Γνωρίστε την ΚΤΕΟΗellas. To Νο 1 ΚΤΕΟ, που εμπιστεύονται περισσότεροι από 700 οδηγοί ημερησίως.
KTEOHellas Value Pack Δείτε τα δώρα μας για όλους τους οδηγούς
Εγγύηση ενημέρωσης

ΤΕΛΟΣ τα πρόστιμα ΚΤΕΟ στην ΚΤΕΟHellas


Στους οδηγούς που μας εμπιστεύονται για τον έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματός τους, η ΚΤΕΟΗellas εγγυάται πως αν δεν ειδοποιηθούν έγκαιρα μέσω email ή sms σχετικά με τις ημερομηνίες λήξης του δελτίου ΚΤΕΟ, θα επωμισθεί η εταιρία το πρόστιμο που ορίζει η νομοθεσία λόγω της καθυστέρησης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ισχύει για τις εξής κατηγορίες οχημάτων: ΕΙΧ, ΕΔΧ (ταξί) και ελαφρά φορτηγά (με μ.β. έως 3.5 τ.).

Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι να καταχωρηθεί το κινητό σας τηλέφωνο (για την αποστολή του sms) και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (για την αποστολή του email). Τα συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας εκτυπώνονται και επιβεβαιώνονται από εσάς κατά την παραλαβή του δελτίου ελέγχου του οχήματος σας.

Δείτε περισσότερα

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΤΕΟ ΤΩΡΑ

Κοντά σας σε 6 σημεία στην Αττική

ΩΡΑΡΙΟ ΚΤΕΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΣ: Δευτ.- Παρ. 07:00 - 20:00 - Σάββατο 07:00 - 16:00 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΤΕΟ: Δευτ.- Παρ. 07:00 - 19:00 - Σάββατο 07:00 - 15:00
Δείτε επίσης
© 2020 KTEOHellas. All rights reserved.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.